Studie 34/19

[fen]8/8/1r6/8/n1K1k3/8/B7/8 w – – 0 1[/fen]

Weiß am Zug hält remis
(G. Shakhtakhtinsky, 1983 )